04 تیر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
پنج شنبه, 29 ارديبهشت 1401 ساعت 09:58

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی عملکرد سال‌های 98 و 99 برای برخی از مودیان

نوشته شده توسط 

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، اقدام به تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیات برای آن دسته از مودیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های 1398 و 1399 را تسلیم ننموده اند، می نماید.

به گزارش بورس و بانک  به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ تولید اظهارنامه برآوردی برای این دسته از مودیان انجام خواهد گرفت:

صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال های ۱۳۹۸ و 1399 نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام، لیکن مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده اند؛

تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال 1399 در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مقررات قانونی نمی باشد. ( عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد)؛

تمامی مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند.